Redira

Rechten en plichten

Bij re-integratie en verzuim

Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever of als werknemer in het verzuimtraject? We leggen het graag aan u uit.

Voor werknemer

Rechten 

 • Als werknemer heeft u het recht een bedrijfsarts te raadplegen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk.
 • Bij een ziekmelding hoeft u de werkgever niets te vertellen over de oorzaak van de ziekte.
 • U heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts.
 • U mag een second opinion aanvragen van een tweede bedrijfsarts.
 • Mits de vakantie het herstel niet in de weg staat, mag u op vakantie. Uw werkgever moet hier wel toestemming voor geven.
 • De eerste twee jaar van uw verzuimtraject kunt u niet zomaar worden ontslagen.
 • Als het ontslag op advies van de bedrijfsarts plaatsvindt, heeft u recht op een WIA-uitkering.
 • Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering, U kunt dan wel een WW-uitkering aanvragen.

Plichten

Uitgangspunt is dat u wilt werken; als er een medische reden is dat u niet kunt werken, gelden er wettelijke regels en verplichtingen.

 • U bent verplicht om de regels rond het verzuimverlof, zoals de werkgever heeft gemeld binnen de organisatie, op te volgen.
 • Als u zich ziek heeft gemeld, moet u bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • U moet toestemming voor vakantie vragen aan uw werkgever. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor herstel.
 • Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, gelden er speciale regels. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent, voordat u op vakantie gaat.
 • Het is verplicht actief meewerken aan de re-integratie om uw herstel bevorderen.
 • Het is noodzakelijk dat u op het spreekuur van de bedrijfsarts of andere intakedeskundigen verschijnt.
 • U moet zelf melden wanneer u denkt het werk te kunnen hervatten.
 • Wanneer u uw huidige functie niet (volledig) kunt uitoefenen, dan moet u (indien mogelijk) aangepast of vervangend werk verrichten.

 

Voor werkgever

Rechten

 • Als werkgever mag u aan uw zieke werknemer vragen wanneer hij weer aan het werk denkt te kunnen en of er taken overgedragen moeten worden. U mag geen vragen stellen die inhoudelijk ingaan op medische klachten; dit zijn gezondheidsgegevens die niet verwerkt mogen worden.
 • Wanneer een werknemer zich niet aan de informatie- / re-integratieplicht houdt, moet de werkgever sancties opleggen. Wilt u weten welke sancties dit zijn? Neem dan contact met ons op. 
 • Als een zieke medewerker op vakantie wil, mag u de bedrijfsarts vragen of de vakantie het herstel niet in de weg zal staan. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en mag.
 • Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, mag u hem of haar ontslaan, mits:
  - de werknemer het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer kan doen;
  - u en uw werknemer er alles aan hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen, maar het niet is gelukt;
  - de werknemer ook niet in ander of aangepast werk terug kan keren naar het bedrijf, ook niet na opleiding of cursus;
  - geen herstel van de werknemer binnen 26 weken valt te verwachten.

Plichten

Verzuim

Zoals we in onze aanpak hebben aangegeven gaan wij ervan uit dat u als werkgever zich inspant uw medewerker te ondersteunen bij terugkeer naar werk. De onderstaande punten zijn dan ook uiterlijke termijnen waarop u actie onderneemt.

 • U geeft een ziekmelding uiterlijk binnen één week door aan uw arbodienst.
 • Als uw werknemer ziek/arbeidsongeschikt is, bent u verplicht samen met uw werknemer aan de slag te gaan met de re-integratie.
 • Dreigt uw werknemer langer ziek te worden dan zes weken? Dan schrijft u samen een plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Uitgangspunt voor het opstellen van het plan van aanpak is de probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts.
 • Indien er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), moet u een re-integratiedossier bijhouden.
 • U bespreekt periodiek maar in ieder geval elke zes weken de voortgang met uw werknemer.
 • U meldt uw werknemer ziek bij het UWV uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek.
 • Als uw werknemer een jaar (52 weken) ziek/arbeidsongeschikt is, stelt u rond deze datum samen met hem de eerstejaarsevaluatie op. U beschrijft samen welk re-integratieresultaat er behaald kan worden, inclusief plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rond de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of CAO kan zijn bepaald dat u deze periode meer dan 70% loon moet betalen.

Preventie

U heeft als werkgever ook verplichtingen om de ziekmelding waar mogelijk te voorkomen:

 • Werkgevers met meer dan 450 werknemers is het verplicht om het thema duurzame inzetbaarheid op te nemen in de jaarrekening (met KPI en behaalde resultaten).
 • U moet zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarin staat onder andere dat u verplicht bent een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener, vrije toegang tot de werkvloer moet bieden aan de bedrijfsarts en dat u uw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts.
 • U heeft een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak. 
 • U biedt uw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan.
 • U moet de regels rondom het aanvragen van verzuim bekendmaken onder uw werknemers. Dit gebeurt vaak via een verzuimprotocol.

Bekijk ook:

Heeft u vragen over onze trajecten?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.