Redira

Wet- en regelgeving

Wet verbetering poortwachter

Werknemers hebben bij verzuim bepaalde rechten en plichten. Dit geldt ook voor werkgevers. In de Wet verbetering poortwachter staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat u beide verantwoordelijk bent voor de re-integratie.

Wet verbetering poortwachter

De werkgever is twee jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie van zijn werknemers. In deze periode werken de werkgever en de werknemer samen aan re-integratie. Re-integratie is het verzuim zo kort mogelijk houden, zodat de werknemer zo snel mogelijk in de eigen of een andere functie weer aan de slag kan bij de huidige werkgever. Kan dit niet, dan kan het doel ook zijn om bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

 

Week 1: Ziekmelding

Binnen een week na de eerste ziektedag maakt de werkgever een melding bij de arbodienst/bedrijfsarts.

Week 6: Probleemanalyse

Uiterlijk in de zesde verzuimweek heeft de bedrijfsarts de zieke werknemer gesproken en een probleemanalyse opgesteld. Hierin beschrijft hij welke mogelijkheden en beperkingen de werknemer heeft. Hij geeft ook een richtinggevend advies, zodat werknemer en werkgever samen afspraken kunnen maken over de mogelijke (gedeeltelijke) werkhervatting. De werkgever ontvangt geen medische informatie over het gesprek tussen werknemer en de bedrijfsarts.

Week 8: Plan van aanpak

Uiterlijk 8 weken na de eerste ziektedag stelt de werkgever in overleg met de werknemer een plan van aanpak op. Dit gebeurt op basis van de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts. In het plan van aanpak staat wat werkgever en werknemer gaan doen om de werknemer te laten re-integreren. Het plan van aanpak maakt deel uit van het re-integratiedossier.

Het plan van aanpak is een momentopname, dus werkgever en werknemer komen minimaal eens per zes weken bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo nodig passen zij het plan aan. Het kan gebeuren dat de bedrijfsarts adviseert het plan van aanpak tussentijds aan te passen.

Werkgever en werknemer kiezen samen een casemanager die de werknemer begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

Week 42: Ziekmelding UWV

In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Blijft de werknemer ziek, dan stellen werkgever en werknemer de eerstejaarsevaluatie op. Hierin evalueren zij het afgelopen jaar en leggen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen. Omdat de bedrijfsarts een grote rol heeft in het re-integratietraject is het verstandig om hem hierbij te betrekken.

Week 84

Is de werknemer na 20 maanden nog niet (volledig) aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. Zo nodig vindt een aanpassing plaats van het plan van aanpak. In deze week stelt de bedrijfsarts ook een actueel oordeel en een medische resumé op. Dit is een opsomming van alle medische constateringen.

Week 87

Als de werknemer na twee jaar nog ziek is, komt hij of zij wellicht in aanmerking voor een uitkering, zoals een WIA-uitkering. De werknemer ontvangt dan van het UWV een WIA-aanvraagformulier. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en voert de WIA-keuring uit als de re-integratie inspanningen voldoende zijn. Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, start de WIA-uitkering.

 

 

Werkgever en werknemer hebben allebei verantwoordelijkheden in dit proces. 

Bekijk hier uw rechten en plichten. 

Bekijk ook:

Heeft u vragen over wet- en regelgeving bij verzuim?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.